header2
  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขประชาชน  : 
 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 1/2561
new รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2561 new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000