ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
เลขประชาชน  : 
 
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ โควต้า และ ความสามารถพิเศษ
new ใบสมัครรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รอบโควตาเรียนดี
new คู่มือแนะนำขั้นตอนการรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี new
new ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ new
new ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ และรับตรงอิสระ 1 new
new ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาทั่วไป รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ รับตรงอิสระ 1 new
new ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเข้าศีึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ(Portfolio) รับตรงอิสระ 1 เพิ่มเติม new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654