ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
เลขประชาชน  : 
 
new รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 new
new รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร new
new ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ new
new ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี new
new ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ new
new ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279