ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
เลขประชาชน  : 
 
new รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 new
new รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศคณะวิทยาการจัดการ new
new ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร new
new ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ new
new ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี new
new ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ new
new ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม new
new ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ new
new ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ โควต้า และ ความสามารถพิเศษ new
new ใบสมัครรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ new
new ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รอบโควตาเรียนดี new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654