ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564
เลขประชาชน  : 
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศกึษา 2564 ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 1
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อรอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ(portfolio) รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ รอบ 2 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) และประเภทรับตรงอิสระ รอบ 1(เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ รอบ 2 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้รายงานตัวออนไลน์ และสำนักส่งเสริมวิชาการรับเอกสารต้นฉบับแล้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
new รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654