ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561
เลขประชาชน  : 
 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ( Portfolio 1/2 )
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตา
ตารางกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561
เรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 (โควตา)
ขยายเวลาการรับสมัครรอบ 3 และรอบ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5 (รอบรับตรงอิสระกรณีพิเศษ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 3 ปีการศึกษา 2561
new กำหนดการรายงานตัว 2561 new
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5 (รับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ)
new รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5 และ รอบ 5 new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279