new รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 new
new รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศคณะวิทยาการจัดการ new
new ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร new
new ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ new
new ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี new
new ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ new
new ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม new
new ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ new
new ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ โควต้า และ ความสามารถพิเศษ new
new ใบสมัครรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ new
new ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รอบโควตาเรียนดี new