รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ โควต้า และ ความสามารถพิเศษ
ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รอบโควตาเรียนดี
คู่มือแนะนำขั้นตอนการรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ และรับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาทั่วไป รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ รับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ(Portfolio) รับตรงอิสระ 1 เพิ่มเติม
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเข้าศีึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง(เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ & แพทย์แผนไทย)
new เปลี่ยนแปลงกำหนดรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ 3 และการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 new
new รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ 2 new
new ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ รับตรงอิสระ 2 new