รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ โควต้า และ ความสามารถพิเศษ
ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รอบโควตาเรียนดี
คู่มือแนะนำขั้นตอนการรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ และรับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาทั่วไป รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ รับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ(Portfolio) รับตรงอิสระ 1 เพิ่มเติม
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเข้าศีึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง(เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ & แพทย์แผนไทย)
เปลี่ยนแปลงกำหนดรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ 3 และการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ รับตรงอิสระ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ รับตรงอิสระ 2(เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโคงตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ 3 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2
new ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม) new
new เรียกบัญชีสำรอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 new
new ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 new