สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2561

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ชำระค่า บกศ. หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การ Clearing House ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย6063381818441500211000145001842check
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษา604331121133141125150073001248check
รวมคณะ120106693029772911462500218003090

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชน607433210042004000357check
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์100211713121670017120076001288check
3ศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์304321220011001000129check
4ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีน40542218110032001100238check
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบ404431940010005300139check
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)1201480015800520074000120check
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)1202925171129160036250014110011109check
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรม1602719141019110013800320010150check
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)802220156161100189001000674check
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ404411420086004200139check
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย604026161132190021120082001149check
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ604734231825100016130041001842check
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)3019141171050021001000723check
14ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)301000440022000000030check
15ครุศาสตรบัณฑิตนาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)30108541350041001000426check
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษา6037311693719101510005100951check
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษา60533318110062001100357check
รวมคณะ1,120296224144992691461017210800673400991,021

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงสื่อสารการแสดง)505400730021002000050check
2นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)505111310000000000149check
3บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)1501286619700221220147006144check
4บัญชีบัณฑิตการบัญชี15024191412261200351900200012138check
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)8033311050074002100179check
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)10000009600430021000100check
7บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ1003221430043000000199check
8บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก)501111440020000000149check
9บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)801100100000000000080check
10บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการสถานพยาบาล)6000001080042000000060check
รวมคณะ870543927229349008044202290022848

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร1201511976300330000007113check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์12055444400420010004116check
3วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)800000000000000000080check
4ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์301593318700177002100327check
5ครุศาสตรบัณฑิตเคมี253111420010000000124check
6ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3011996410030000000624check
7ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยา30161088710052000000822check
รวมคณะ43565453429431800331400310029406

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ6011977520054003100753check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์601714129520087004300951check
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร601087611100010000000654check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์60151075200022006300555check
รวมคณะ240534133272314001613001370027213

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม35332111100052007400134check
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน304330840083002000030check
3วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงาน35252219816120053003200827check
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร30232118118500210000001119check
5วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล605124201875900620011001842check
รวมคณะ19010673623811840002611001370038152

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์404200330000000000040check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)355440210042001000035check
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)35111173620043001000332check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)401100100010002000040check
5ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์601515126510075007000654check
รวมคณะ210363323917700161000110009201

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต7029417957505424001540051005020check
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย4011720610010000000040check
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์80442687231300114001100773check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตสุขภาพและความงาม405100310000000000040check
รวมคณะ230354213675786390027800620057173

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ชำระค่าสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ชำระค่า บกศ.
รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 11,070737477420310
รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2726342221
รอบ 2 ประเภทโควตา416233220
รอบ 5 การรับตรงอิสระ15668000
รวมทั้งสิ้น2,3721,383481424311

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ชำระค่า บกศ. หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การ Clearing House ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279