สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2564

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยcheck60100000000000000060
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษาcheck60000000000000000060
รวมคณะ1201000000000000000120

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนcheck60000100000000000060
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์check1000000000000000000100
3ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์check30000000000000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตภาษาจีนcheck60000100100000000060
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบcheck45000000000000000045
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่นcheck1000000001000000000100
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชนcheck1001000001000000000100
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรมcheck60000000000000000060
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศcheck90100000000000000090
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจcheck40000000100000000040
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยcheck60000000300000000060
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษcheck60000000000000000060
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏศิลปศึกษาcheck60000100000000000060
14ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษาcheck30000000000000000030
15ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาcheck60000000000000000060
16ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษาcheck60000000000000000060
รวมคณะ1,01520030070000000001,015

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์check80000000000000000080
2บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)check80000000000000000080
3บัญชีบัณฑิตการบัญชีcheck1000000001000000000100
4บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)check80100000000000000080
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)check80000000000000000080
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจcheck80000000000000000080
รวมคณะ5001000001000000000500

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารcheck40000000000000000040
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์check40000000000000000040
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์check30000000000000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมีcheck25000000000000000025
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีcheck30000000000000000030
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยาcheck30000000000000000030
รวมคณะ1950000000000000000195

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำcheck40000000000000000040
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์check50000000000000000050
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารcheck40000000000000000040
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์check40000000000000000040
รวมคณะ1700000000000000000170

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการcheck30000000000000000030
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในcheck30000000000000000030
3วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานcheck30000000000000000030
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารcheck30000000000000000030
5วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะcheck30000000000000000030
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลcheck60000000000000000060
รวมคณะ2100000000000000000210

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์check30000000000000000030
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานcheck30000000000000000030
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดียcheck30000000000000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์check60000000000000000060
รวมคณะ1500000000000000000150

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์check70000300000000000070
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทยcheck40000000000000000040
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์check30000000000000000030
รวมคณะ1400003000000000000140

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
โคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
4000
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
6000
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
8000
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
0000
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
0000
รวมทั้งสิ้น18000

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654