สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2563

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยcheck6013523325187257520909402535
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษาcheck6033233221268590381707301446
รวมคณะ120168466473014011655826016703981

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนcheck603213203221393651753
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์check100985171510272522312010201914852
3ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์check3000012934311340310426
4ครุศาสตรบัณฑิตภาษาจีนcheck4086577576422906401426
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบcheck40110211541553531634
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่นcheck1204331714824229262014141123684
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชนcheck120773232216271610332816282214674
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรมcheck16076314127131182015975027133
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศcheck1201086131156511915777019101
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจcheck4087595397510976622218
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยcheck601614132016155548613303003426
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษcheck601716151612102625415706002931
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏศิลปศึกษาcheck60210161510131233201001347
14ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา กลุ่ม ดนตรีไทยcheck30111111660330210228
15ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา กลุ่มดนตรีตะวันตกcheck305329631081410110624
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาcheck601716143226193429210602103525
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษาcheck60322886111022200001050
รวมคณะ1,190118101782191821222802398124215869117868358832

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์check1004431613485411847501585
2บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)check150886191581710615147115027123
3บัญชีบัณฑิตการบัญชีcheck15054288411942117583015135
4บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)check80431111976640210872
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)check5033343011114141484301535
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจcheck10011010033186411100595
รวมคณะ6302523154940175945257563284327085545

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารcheck120754653106653175014106
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์check12033244264110730008112
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์check30141188722622413633301713
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมีcheck253216649755412111213
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีcheck3044311110104520210822
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยาcheck30443551981330000525
รวมคณะ355352921302813705721412581410164291

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำcheck6010085133214126430951
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์check60433116564422199171322337
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารcheck6055123211010915411111446
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์check60200775128411939501248
รวมคณะ24012844939213124115244193122358182

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการcheck30000109342025122530525
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในcheck3000011101332842541624
3วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคารcheck25000000000440000025
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานcheck30221681265445518134931237
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์check25000000000000000025
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารcheck30177411142215329411020
7วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะcheck30430331639901001640327
8วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลcheck6010754819521097311701347
รวมคณะ2605333171156118662298043135525360200

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์check30651211000643210525
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานcheck35664000442550210629
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดียcheck356523224339844201124
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์check30110000332110000228
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะcheck30110000000110111129
6ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์check60975552870421320852
รวมคณะ22029251210851917726218127133187

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์check702418552331341225372413601813733
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทยcheck4000011874202622622701327
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์check8022013105933188222811169
รวมคณะ190262057651255427881542110433261129

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
โคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
314247217156
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
614456388251
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
719547397167
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
655434335166
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
39221713718
รวมทั้งสิ้น2,6961,9031,475758

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654