สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2563

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยcheck601352352718805509306102040
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษาcheck603323523117549018705001347
รวมคณะ120168470502915510402710011103387

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนcheck603213203221391210456
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์check100875171510292721281958704159
3ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์check30000141134311340310426
4ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนcheck4097566476421905201327
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบcheck40110211541651200337
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นcheck1204331815726228252194302793
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชนcheck120773232215281793328613713486
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรมcheck16076314127131172214732024136
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศcheck1201196131156511815455016104
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจcheck408749537538755211624
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยcheck60171413201615513919103102931
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษcheck60171614161210312706304002436
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏศิลปศึกษาcheck60210161510151312101001149
14ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)check30111111550220210228
15ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)check30532853750210110525
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาcheck601716143226193224010703103327
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษาcheck6032277611100220110852
รวมคณะ1,19012010276219182119280225592201483865352294896

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์check1003321613311949623201189
2บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)check15088620169171141414731026124
3บัญชีบัณฑิตการบัญชีcheck15054288411942420430014136
4บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)check80431111975540000773
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)check5033343011113151571001337
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจcheck100110100330863660397
รวมคณะ630242214504117625020756523169074556

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารcheck12075465395464142012108
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์check1203324426419730008112
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์check3016138872322629432201515
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมีcheck253215548632113111015
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีcheck30443111652620000624
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยาcheck30443551540110000426
รวมคณะ3553731212927136650123319895155300

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำcheck6010085144212125110852
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์check604331165644221879401941
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารcheck60551242289815411101149
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์check6020077511731191640951
รวมคณะ24012845040193023105043141710047193

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการcheck30000109353024111300426
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในcheck3000011101332940420327
3วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคารcheck25000000000550000025
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานcheck30221681265456515124620228
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์check25000000000000000025
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารcheck3017741114221530820723
7วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะcheck30430331619901001640129
8วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลcheck601074491953108734401248
รวมคณะ260533316116611669249774284114049211

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์check30651211000641100327
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานcheck35664000442430100629
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดียcheck35652431433872000827
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์check30110000332110000228
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะcheck30110000000110110030
6ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์check60975552850000110753
รวมคณะ2202925121194191572016342026194

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์check70251935333134122334249411102842
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทยcheck400001187420262221750931
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์check8022013105103318801320872
รวมคณะ19027213775125552767854117118045145

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
โคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
318250217150
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
622461390242
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
736518230123
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
580397306105
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
23494563
รวมทั้งสิ้น2,4911,7211,200623

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654