สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2563

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยcheck6013523325185843193528815135528
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษาcheck603323322124031961482215834812
รวมคณะ12016846647309874289676303021810020

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนcheck603213224321596171441545
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์check10011107161492826233323153832187228
3ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์check300009734211342311723
4ครุศาสตรบัณฑิตภาษาจีนcheck408657765432210013731723
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบcheck40110211541664863931
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่นcheck120433171482321102521163829175466
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชนcheck1206632423203423163834234939188040
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรมcheck160653141271110821171198332128
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศcheck1209861513776220178171442793
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจcheck40986106587613128171613391
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยcheck60151413201615504536112020064-4
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษcheck6017161515121025241921145754537
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏศิลปศึกษาcheck60210151410121186532002139
14ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา กลุ่ม ดนตรีไทยcheck30111111774442221921
15ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา กลุ่มดนตรีตะวันตกcheck305329638744312221218
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาcheck601615133226193429241311431161-1
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษาcheck60322887111064405311644
รวมคณะ1,1901161018021718213327623917326919610823217993588602

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์check1004431613697514118151142674
2บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)check15099719159171291615112720743107
3บัญชีบัณฑิตการบัญชีcheck1505428861210424208168222128
4บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)check804311119766414331268
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)check5033343088413139171572327
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจcheck100111100331864131381486
รวมคณะ630262417494022584729816941927031140490

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารcheck120755654966741127319101
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์check120332443642107500013107
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์check30141188722117916126874291
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมีcheck25331774976874422178
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีcheck30332111101077543311515
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยาcheck3033366410947621101317
รวมคณะ355332821323018655334554122282010106249

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำcheck6010085233213137111031446
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์check604331165644211812251993327
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารcheck605542220109845412212040
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์check60200775128512107151232040
รวมคณะ240128748382230231551452753431687153

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการcheck300001098432251258721713
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในcheck300009833327436531119
3วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคารcheck25000000000440000025
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานcheck302115812664355171261054291
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์check25000000000000000025
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารcheck301776111422133212651614
7วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะcheck3043033161299411117621911
8วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลcheck601075461951101095151152040
รวมคณะ2605232191115935642315774522684021112148

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์check306512111117558741218
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานcheck357750005535517641322
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดียcheck3565232254310868751817
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์check30000000110110000030
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะcheck30110000000110000030
6ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์check609755525437645401446
รวมคณะ220292513108517151031261628241357163

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์check7024185503213402354426161886730691
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทยcheck4000098742027237321941822
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์check802201310593317834526102159
รวมคณะ19026205725025532888857262651124410882

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
โคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
310246216166
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
605454390290
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
661502412312
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
748555476292
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
796509439236
รวมทั้งสิ้น3,1242,2691,9361,298

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654