สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2561

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ชำระค่า บกศ. หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การ Clearing House ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย6059341818704300341700197001842check
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษา6035241313664811351900187001446check
รวมคณะ1209458313113691116936003714003288

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชน607433871177005200456check
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์100201713122619003219001410001288check
3ศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์304321330011000000129check
4ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีน40543228220074001100238check
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบ4044311180053007500139check
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)1207200292000137002416000120check
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)1202522171342310053370026160013107check
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรม160261814123025002013101140012148check
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)802120176393711159301000773check
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ4044119900960011300139check
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย6034201515534311342000102001644check
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ603928222054390032190061002040check
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)3018141210171410610032001020check
14ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)301000990033300000030check
15ครุศาสตรบัณฑิตนาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)30875515112183003100624check
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษา603024131049401027140073001050check
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษา605333242000107002100357check
รวมคณะ1,120258194143114446357742821737013167001181,002

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงสื่อสารการแสดง)504300970042002000050check
2นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)5041111162100002000248check
3บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)1501186627220027170086006144check
4บัญชีบัณฑิตการบัญชี15024191412443120482610840012138check
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)803331158001510004300179check
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)100000011900540041000100check
7บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ1003221330043002100199check
8บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก)501111430031003200149check
9บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)800000631020000000080check
10บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการสถานพยาบาล)6000001491065000000060check
รวมคณะ8705037272214410161114681033170023847

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร1201612978500330000007113check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์12044446600830031004116check
3วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)800000000000000000080check
4ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์30138332723003213003100327check
5ครุศาสตรบัณฑิตเคมี25311113120061001100124check
6ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3010886760030000000624check
7ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยา301610881070086001000822check
รวมคณะ43562433329715900602600830029406

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ601110771070085004100753check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์601714129118001413004300951check
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร601088618180021000000654check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์60151075850073009600555check
รวมคณะ2405342342747380031220017100027213

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม353331161522127107621431check
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน3043311170094004200129check
3วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงาน35242424152727270666022211619check
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร302220181311822310000001515check
5วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล6046232119772722820031002139check
รวมคณะ190997369491428433638207016114257133

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์403100540020000000040check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)355440430042003100035check
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)351111731170064003300332check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)401100330010004100040check
5ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์60141412914900137007100951check
รวมคณะ210343123123726002613001760012198

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต70288176565413576102580082005416check
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย40117201040041001000040check
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์80402587352500197003100773check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตสุขภาพและความงาม404000510000000000040check
รวมคณะ2303432086661185106104816001230061169

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ชำระค่าสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ชำระค่า บกศ.
รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1993686471426345
รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 21,2088626004812
รอบ 2 ประเภทโควตา66837431150
รอบ 5 การรับตรงอิสระ271131942
รวมทั้งสิ้น3,1442,0571,114493359

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ชำระค่า บกศ. หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การ Clearing House ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279