สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2562

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย check6000000000000000000060
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษา check6000000000000000000060
รวมคณะ120000000000000000000120

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชน check6000000011000000000060
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์ check100000000000000000000100
3ศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ check3000000000000000000030
4ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีน check4000000000000000000040
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบ check4000000000000000000040
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) check120000000000000000000120
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) check120000000000000000000120
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรม check160000000000000000000160
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) check120000000000000000000120
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ check4000000000000000000040
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย check6000000000000000000060
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ check6000000000000000000060
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง) check3000000000000000000030
14ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย) check3000000000000000000030
15ครุศาสตรบัณฑิตนาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล) check3000000000000000000030
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษา check6000000000000000000060
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษา check6000000000000000000060
รวมคณะ1,1600000001100000000001,160

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงสื่อสารการแสดง) check5000000000000000000050
2นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) check5000000000000000000050
3บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ) check150000000000000000000150
4บัญชีบัณฑิตการบัญชี check150000000000000000000150
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด) check8000000000000000000080
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์) check5000000000000000000050
7บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ check100000000000000000000100
8บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก) check5000000000000000000050
9บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) check6000000000000000000060
10บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการสถานพยาบาล) check6000000000000000000060
รวมคณะ800000000000000000000800

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร check120000000000000000000120
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์ check120000000000000000000120
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์ check3000000000000000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมี check2500000000000000000025
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี check3000000000000000000030
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยา check3000000000000000000030
รวมคณะ355000000000000000000355

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ check6000000000000000000060
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์ check6000000000000000000060
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร check6000000000000000000060
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์ check6000000000000000000060
รวมคณะ240000000000000000000240

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม check4000000000000000000040
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน check3000000000000000000030
3วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงาน check3000000000000000000030
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร check3000000000000000000030
5วิทยาศาสตรบัณฑิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ check3000000000000000000030
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล check6000000000000000000060
รวมคณะ220000000000000000000220

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ check3020000000000000000030
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) check3500000000000000000035
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย) check3500000000000000000035
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) check3000000000000000000030
5วิทยาศาสตร์บัณฑิตนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ check3000000000000000000030
6ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ check6000000000000000000060
รวมคณะ220200000000000000000220

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโควตา
เรียนดี
โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio
ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)
รับตรงอิสระ
รอบที่ 1
รับตรงอิสระ
รอบที่ 2
รับตรงอิสระ
รอบที่ 3
รับตรงอิสระ
รอบที่ 4
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต check7000000000000000000070
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย check4000000000000000000040
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ check8000000000000000000080
4วิทยาศาสตรบัณฑิตสุขภาพและความงาม check4000000000000000000040
รวมคณะ230000000000000000000230

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ชำระค่าสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
โคตาเรียนดี2000
โควตาความสามารถพิเศษ Portfolio0000
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (สอบข้อเขียน)1100
รับตรงอิสระ รอบที่ 10000
รับตรงอิสระ รอบที่ 20000
รับตรงอิสระ รอบที่ 31000
รับตรงอิสระ รอบที่ 40000
รวมทั้งสิ้น4100

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279