สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2564

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยcheck60104024901860000000060
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษาcheck604202918022110000000060
รวมคณะ120146053270401700000000120

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนcheck60210210820000000060
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์check10018130262008300000000100
3ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์check301650000800000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตภาษาจีนcheck60960871100000000159
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบcheck45100220220000000045
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่นcheck1006508609300000000100
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชนcheck100251201412014300000000100
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรมcheck60320750200000000060
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศcheck903020010100200000000090
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจcheck40830310740000000040
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยcheck605308701150000000060
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษcheck601050420620000000060
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏศิลปศึกษาcheck601001130200000000060
14ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษาcheck30100330210000000030
15ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาcheck601150201001250000000060
16ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษาcheck60220850200000000060
รวมคณะ1,0151488201349419630000000011,014

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์check802209801150000000080
2บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)check80157094027140000000080
3บัญชีบัณฑิตการบัญชีcheck1009608708400000000100
4บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)check80300210430000000080
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)check80430210840000000080
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจcheck80220220610000000080
รวมคณะ5003520032230643100000000500

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารcheck40500000100000000040
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์check40200320210000000040
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์check301190400510000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมีcheck25000000000000000025
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีcheck30210000200000000030
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยาcheck30720111110000000129
รวมคณะ1952712083111300000001194

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำcheck40200640210000000040
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์check5064012100310000000050
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารcheck40220200210000000040
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์check40110110100000000040
รวมคณะ1701170211508300000000170

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการcheck30500930200000000030
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในcheck30510110310000000030
3วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานcheck3031202750530000000030
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารcheck305431262240000000000228
5วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะcheck306226069290110000000030
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลcheck601660940100000000060
รวมคณะ21017366217766012500000002208

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์check30100330400000000030
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานcheck30430440110000000030
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดียcheck30420440200000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์check60410210100000000060
รวมคณะ1501360131208100000000150

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์check70185033130000000000070
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทยcheck30110440320000000030
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์check401640171101530000000040
รวมคณะ140351005428018500000000140

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
โคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
4562091622
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30/11/2563
4922681972
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
25795480
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
0000
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/03/2564
0000
รวมทั้งสิ้น1,2055724074

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654