สมัครเรียน
 ปฏิทินรับสมัคร
      สาขาครู
      สาขาอื่น ๆ
 สาขาวิชาที่รับสมัคร/คุณสมบัติ
 อัตราค่าเล่าเรียน
 คู่มือและวิธีการรับสมัคร
 ประกาศ
      ภาคปกติ
      ภาคนอกเวลา
      บัณฑิตศึกษา
 ปฏิทินรายงานตัว
 สมัครทุนการศึกษา
 สำหรับสาขาวิชา/คณะ
 สำหรับอาจารย์แนะแนว
 ติดต่อเรา
 แจ้งลบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม รายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มิถุนายน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17

เริ่มเข้าหอพัก
18
รับรายงานตัว
ค.บ., ศศ.บ., พย.บ., พท.บ. และ ส.บ.
19
รับรายงานตัว
วท.บ., สถ.บ., บธ.บ., บช.บ., นศ.บ. วศ.บ., น.บ. และ รป.บ.
20
21 22
ปฐมนิเทศ
ระดับคณะ
23
ปฐมนิเทศ
ระดับคณะ
24
ปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัย
25
ปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัย
26
ปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัย
27
28 29

กิจกรรมรู้รักสามัคคี
30
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน/วัดทักษะ
กรกฎาคม
1
เปิดภาคเรียนที่
1/2563
2 3 4

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000