สมัครเรียน
 ปฏิทินรับสมัคร
      สาขาอื่น ๆ
 สาขาวิชาที่รับสมัคร/คุณสมบัติ
 อัตราค่าเล่าเรียน
 คู่มือและวิธีการรับสมัคร
 ติดต่อสัมภาษณ์
 ประกาศ
      ภาคปกติ
      ภาคนอกเวลา
      บัณฑิตศึกษา
 ปฏิทินรายงานตัว
 สมัครทุนการศึกษา
 สำหรับสาขาวิชา/คณะ
 สำหรับอาจารย์แนะแนว
 ติดต่อเรา
 แจ้งลบข้อมูล

เนื่องจากการรับสมัครแต่ละรอบ จะสมัครได้เพียง 1 สาขา
ดังนั้นหากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ ขอให้แจ้งความประสงค์เพื่อลบข้อมูล เพื่อจะได้สมัครและเลือกสาขาที่ต้องการใหม่
สามารถโทร.แจ้งข้อมูลได้ที่คุณเฉลย ทองคำ (งานรับสมัคร) โทร. 091-8862859


ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000