header2
  


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2563

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับสมัครใหม่ชำระค่าสมัครยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษาจำนวนรับเพิ่ม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (ภาคนอกเวลา)2560025
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา (ภาคนอกเวลา)3061321713
รวมคณะ5567321738

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับสมัครใหม่ชำระค่าสมัครยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษาจำนวนรับเพิ่ม
1รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคนอกเวลา)20159020
2ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาคนอกเวลา)1000010
3รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ)1000010
4ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาคปกติ)50005
รวมคณะ45159045

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับสมัครใหม่ชำระค่าสมัครยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษาจำนวนรับเพิ่ม
1บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (ภาคนอกเวลา)201813317
รวมคณะ201813317

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับสมัครใหม่ชำระค่าสมัครยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษาจำนวนรับเพิ่ม
1วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคนอกเวลา)108546
2วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)50005
รวมคณะ1585411

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
รวมทั้งสิ้น108595924
 
  งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000