สมัครเรียน
 ปฏิทินรับสมัคร
      สาขาอื่น ๆ
 สาขาวิชาที่รับสมัคร/คุณสมบัติ
 อัตราค่าเล่าเรียน
 คู่มือและวิธีการรับสมัคร
 ติดต่อสัมภาษณ์
 ประกาศ
      ภาคปกติ
      ภาคนอกเวลา
      บัณฑิตศึกษา
 ปฏิทินรายงานตัว
 สมัครทุนการศึกษา
 สำหรับสาขาวิชา/คณะ
 สำหรับอาจารย์แนะแนว
 ติดต่อเรา
 แจ้งลบข้อมูล


ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000